Kraina nad Wisłą nie dla przedsiębiorców…

Data publikacji: 13/04/2012 Autor: admin

pieniądzeProwadzenie biznesu w Polsce obciążone jest licznymi kosztami, a danin publicznych nie ubywa. Główne obciążenia związane są z zatrudnieniem pracowników. Lista jest bardzo długa. Na pracodawcy spoczywa obowiązek płacenia czę­ści skład­ki eme­ry­tal­nej (9,76 proc.), skład­ki ren­to­wej (6 proc.) i ca­łej skład­ki wy­pad­ko­wej (2,86 proc.). Ponadto musi odprowadzać pieniądze na Fun­dusz Pra­cy (2,45 proc.), na Fun­dusz Gwa­ran­to­wa­nych Świad­czeń Pra­cow­ni­czych czy Pań­stwo­wy Fun­dusz Re­ha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych.  Fundament tych składek stanowi oczywiście wynagrodzenie, więc przy każ­dym wzro­ście płac ro­sną kosz­ty pra­co­daw­cy. Poza tym wzrosły także składka rentowa o 1,5 pkt proc. i składka wypadkowa – o 0,26 pkt. proc..

 

Należy mieć też na uwadze, że poza podatkami dochodowymi (CIT i PIT), przedsiębiorcy zmuszeni są płacić także masę innych obciążeń jak np.: od nie­ru­cho­mo­ści, środ­ków trans­portu czy od czyn­no­ści cy­wil­no­praw­nych. Dochodzą do tego liczne para podatki. Są to różnego rodzaju opłaty, głównie branżowe. Przedsiębiorstwa, np. che­micz­ne muszą regulować opła­tę śro­do­wi­sko­wą, fir­my zajmujące się obrotem AGD – opła­tę pro­duk­to­wą, fir­my trans­por­to­we i lo­gi­stycz­ne – m.in. wi­nie­ty. Dla przykładu w 2010 roku firma KGHM od­pro­wa­dzi­ła na rzecz pań­stwa z samego ty­tu­łu CIT- 1,27 mld zł, a w po­sta­ci in­nych ob­cią­żeń – 1,5 mld zł.

 

Rada Ministrów już od lat obiecuje zmniejszenie biurokratyzacji w polskiej gospodarce. Wprowadzona ma zostać także deregulacja, która zmniejszy liczbę wymaganych licencji. Według specjalistów nie zmniejszy to jednak kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  Na pewno spadną kosz­ty ad­mi­ni­stra­cyj­ne czy ce­ny nie­któ­rych usług, ale wciąż wprowadzane są nowe daniny. Proces odbiurokratyzowania też nie wygląda obiecująco. Ustawa o CIT by­ła już no­we­li­zo­wa­na 100 ra­zy i należałoby ją w końcu napisać od no­wa. Pytanie kiedy, jeśli w ogóle to nastąpi, pozostaje jednak bez odpowiedzi.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się!
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • email
  • Ulubione
  • Drukuj

Newsy